เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และนักศึกษาชมพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “นาครสนทนา ครั้ง ๕” ภายใต้หัวข้อ “ปุจฉา-วิสัชนาว่าด้วย นครเมืองพระ : ความเป็นมาและเป็นไป?” ณ นาคร-บวรรัตน์ บวรบาซาร์ สี่แยกท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้มีนักคิด นักอ่าน และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์หลากหลายท่านมาร่วมล้อมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาช่วยกันหาคำตอบของคำว่า “นครเมืองพระ” อาทิ นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้ร่วมก่อตั้งสวนฯ นาคร-บวรรัตน์ และ ผอ.ก่อตั้งสวนโมกข์กรุงเทพ, พระครูสิริธรรมาภิรัต รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, อ.บัณฑิต สุทธมุสิก อดีต ผอ.กองการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้ก่อตั้งพุทธภูมิเมืองนคร, ดร.สันติ อุนจนำ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช และ อ.วันพระ สืบสกุลจินดา กับคุณสราวุธ หนูคง รับหน้าที่ในการปุจฉา คือ ตั้งคำถาม ชวนคิด เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนและหาคำตอบของความเป็นมาและเป็นไป ? “นครเมืองพระ” ซึ่งท่านผู้ที่สนใจสามารถรับชมเวทีเสวนาย้อนหลังได้ที่เพจ FACEBOOK : นาครสนทนา ทั้งนี้ หลังจากเสร็จกิจกรรมเวทีเสวนา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ได้เข้าร่วมหารือกับ นพ.บัญชา พงษ์พานิช เกี่ยวกับทิศทางในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช และกรอบแนวคิดในการศึกษาหาข้อมูลจากบุคคล และแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตามปณิธานของวิทยาลัยวลัยลักษณ์