เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และอาจารย์กิตติคุณ จันทร์แย้ม ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานที่มีความร่วมสมัยทางสถาปัตยกรรมกับแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยการทำ TD scan สำรวจและเก็บข้อมูล แหล่งโบราณต่างๆ ประกอบด้วย
แหล่งที่ 1 วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 2 วัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 5 วัดถ้ำคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 7 วัดท้าวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 8 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 9 โบราณสถานโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 10 แหล่งโบราณตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช