เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เกิดความรักและสามัคคี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนครแห่งอารยธรรม ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย “นครแห่งอารยธรรม หนุนนำอารยชน คนคอน” ตามนโยบายที่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศไว้