รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ Read More

ทีมวิจัยลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถาน เพื่อศึกษาวิจัยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลั Read More