รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เกิดความรักและสามัคคี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนครแห่งอารยธรรม ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง Read More

มวล. เข้าร่วมเวทีเสวนา “นครเมืองพระ : ความเป็นมาและเป็นไป”

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และนักศึกษาชมพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “นาครสนทนา ครั้ง ๕” ภายใต้หัวข้อ “ปุจฉา-วิสัชนาว่าด้วย นครเมืองพระ Read More

ทีมวิจัยลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถาน เพื่อศึกษาวิจัยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์อิสรชัย Read More