มวล. เข้าร่วมเวทีเสวนา “นครเมืองพระ : ความเป็นมาและเป็นไป”

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และนักศึกษาชมพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “นาครสนทนา ครั้ง ๕” ภายใต้หัวข้อ “ปุจฉา-วิสัชนาว่าด้วย นครเมืองพระ : ความเป็นมาและเป็นไป?” ณ นาคร-บวรรัตน์ บวรบาซาร์ สี่แยกท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้มีนักคิด นักอ่าน และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์หลากหลายท่านมาร่วมล้อมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาช่วยกันหาคำตอบของคำว่า “นครเมืองพระ” อาทิ นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้ร่วมก่อตั้งสวนฯ นาคร-บวรรัตน์ และ ผอ.ก่อตั้งสวนโมกข์กรุงเทพ, พระครูสิริธรรมาภิรัต รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, อ.บัณฑิต สุทธมุสิก อดีต ผอ.กองการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้ก่อตั้งพุทธภูมิเมืองนคร, ดร.สันติ อุนจนำ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช และ อ.วันพระ สืบสกุลจินดา Read More

ทีมวิจัยลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถาน เพื่อศึกษาวิจัยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และอาจารย์กิตติคุณ จันทร์แย้ม ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานที่มีความร่วมสมัยทางสถาปัตยกรรมกับแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยการทำ TD scan สำรวจและเก็บข้อมูล แหล่งโบราณต่างๆ ประกอบด้วย แหล่งที่ 1 วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งที่ 2 วัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งที่ 5 วัดถ้ำคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งที่ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More